امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه های زندگی انسان حضوری موثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده تر و پیشرونده تر است. تلفن همراه و به خصوص قابلیت ویژه آن در شکل سرویس پیام کوتاه دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام های کوتاه شکل دهنده نظم زندگی روزمره و تکنولوژی ارتباطی مهمی در هویت بخشی و ارتباط کاربران آن با خود، شبکه های بلافصل و آشنای اجتماعی و محیط پیرامون می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در بین جوانان می کوشد پیام کوتاه را بعنوان تسهیل کننده فرایند ارتباطی میان فردی بطور خاص مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به دو شیوه پژوهش کیفی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق از 25 دانشجوی شاخص در این امر و نیز روش کمی پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در نمونه 300 نفری از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اجرا در آمده است. در این بررسی از مدل نظری کارکرگرایی جهت بررسی کارکردهای اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظریه مدرنیته متاخر گیدنز جهت بررسی پیامدهای پیامک در ابعاد بازاندیشی، از جا کندگی زمان و مکان، اعتماد و مخاطره بهره برده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پیامک سبب صرفه جویی اقتصادی، تقویت ارتباطات دو نفره و خارج از کنترل خانواده ، افزایش استقلال و فردگرایی جوانان، تصنعی شدن روابط عاطفی، بی اعتمادی به مسئولین و عملکردهای دولت شده است. در ادامه باید اذعان داشت از مجموع فرضیات ، تنها میان میزان استفاده از تلفن همراه و وابستگی به پیامک ارتباط معناداری وجود داشت و داده های حاصل از آزمون همبستگی ، نشان از آن داشت که بین میزان استفاده از پیامک و جنسیت، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال به لحاظ آماری ارتباط معناداری وجود نداشته و در بین این اقشار یکسان است. درپایان باید گفت نتایج مطالعه بیانگر تاثیر پذیری عمیق و گسترده فرآیند ارتباطات و نظم زندگی روزمره جوانان از این رسانه و به کارگیری استراتژیک و هدفمند آن برای مدیریت نیازها و هیجانات خویش است.
کلمات کلیدی: تلفن همراه، پیامک، کارکردها و پیامدهای پیامک

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مساله 2
1-2- ضرورت تحقیق10
1-3- هدف تحقیق 14
1-4- سوالات و فرضیات تحقیق 15
1-5- تعریف مفاهیم16
1-5-1- ارتباط 16
1-5-2- انواع ارتباط 18
1-5-3- فناوری های نوین ارتباطی 20
1-5-4- رسانه های جدید 23
1-5-5- موبایل 24
1-5-6- پیامک 29
1-5-7- جوان 33

فصل دوم: مبانی تئوریک
2-1- مقدمه 37
2-2- ادبیات تجربی پژوهش 37
2-2-1- تحقیقات داخلی37
2-2-2- تحقیقات خارجی42
2-3- ادبیات نظری پژوهش 48
2-3-1- دیوید رایزمن48
2-3-2-مارشال مک لوهان 49
2-3-3- دنیس مک کوایل 51
2-3-4- نظریه استفاده و رضامندی 54
2-3- 5- ویلیام اگبرن56
2-4- نظریات کلاسیک پیامدهای فناوری های ارتباطی 59
2-4-1- کارکردگرایی59
2-4-2- جورج هربرت مید 64
2-4-3- اروینگ گافمن66
2-5- نظریات جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی 70
2-5-1- هربرت مارکوزه70
2-5-2- پیر بوردیو 72
2-5-3- آنتونی گیدنز76
2-5-4- یورگن هابرماس 87
2-5-5- جان تامپسون 91
2-5-6- مانوئل کاستلز93
2-5-6-1- شبکه 94
2-5-6-2- جهانی شدن 94
2-5-6-3- جامعه شبکه ای 95
2-5-6-4- هویت در جامعه شبکه ای99
2-5-6-5- موبایل101
2-5-7- هانس گسر 102
2-5-8- ریچارد لینگ103

2-6- نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی 105
2-6-1- تعریف جامعه اطلاعاتی106
2-6-2- آنتونی گیدنز108
2-6-3- یورگن هابرماس 111
2-7- چارچوب نظری 114
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق 124
3-1-1- پیمایش 126
3-1-1-1- پرسشنامه 127
3-1-1-2- آزمون مقدماتی پرسشنامه128
3-1-2- مصاحبه 129
3-2- اخلاق پژوهشی132
3-3- قابلیت اعتماد133
3-4- اعتبار134
3-5- جامعه آماری135
3-5-1- روش نمونه گیری و حجم نمونه135
3-5-2- واحد تحلیل137
3-6- فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها137
3-7- تعریف عملیاتی متغیرها138

فصل چهارم: یافته ها
4-1- مقدمه 141
4-2- یافته ها143
4-2-1- یافته های عمومی143
4-2-2- کارکردهای پیامک157
4-2-3- پیامدهای پیامک201
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیات220

فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری225
5-2- پیشنهادها237
5-2-1- پیشنهادهای اجرایی237
5-2-2- پیشنهادهای پژوهشی238
5-3- امتیازات پژوهش 238
5-4- مشکلات تحقیق239

فهرست منابع240

فصل ششم : پیوست
مصاحبه نامه / سوالات پیش بینی شده251
پرسشنامه253

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: توزیع پاسخگویان بر حسب سن143
جدول 2: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 143
جدول 3: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی144
جدول 4: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل144
جدول 5: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال و درامدزایی 145
جدول 6: توزیع پاسخگویان بر حسب مدت زمان دارا بودن تلفن همراه145
جدول 7: توزیع پاسخگویان بر حسب قیمت تقریبی تلفن همراه146
جدول 8 : توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل خرید تلفن همراه (اولویت اول)146
جدول 9: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل خرید تلفن همراه (اولویت دوم) 147
جدول 10: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل خرید تلفن همراه (اولویت سوم) 147
جدول 11: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل کنونی استفاده از تلفن همراه (اولویت اول)148
جدول 12: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل کنونی استفاده از تلفن همراه (اولویت دوم)148
جدول 13: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل کنونی استفاده از تلفن همراه (اولویت سوم)149

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 14: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلفن همراه در روز149
جدول 15: توزیع پاسخگویان بر حسب متوسط هزینه ماهانه مکالمات150
جدول 16: توزیع پاسخگویان بر حسب متوسط هزینه ماهانه پیامک150
جدول 17: توزیع پاسخگویان بر حسب متوسط تعداد پیامکهای دریافتی در روز151
جدول 18: توزیع پاسخگویان بر حسب متوسط تعداد پیامک های ارسالی در روز 151
جدول 19: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل استفاده از پیامک (اولویت اول)152
جدول 20: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل استفاده از پیامک (اولویت دوم)152
جدول 21: توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین دلایل استفاده از پیامک (اولویت سوم)153
جدول 22: توزیع پاسخگویان بر حسب درصد پیامک های ضروری153
جدول 23 : توزیع پاسخگویان بر حسب میزان وابستگی به پیامک154
جدول 24: توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولویت اول)155
جدول 25: توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولویت دوم)155
جدول 26: توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت (اولویت سوم)155
جدول 27: توزیع پاسخگویان بر حسب حسب میزان استفاده از رسانه ها (اولویت اول)156
جدول 28: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها (اولویت دوم) 156
جدول 29: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها (اولویت سوم)157
جدول 30 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد اقتصادی پیامک160
جدول 31 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد سیاسی پیامک166
جدول 32 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد دینی پیامک169
جدول 33 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد ارتباطی پیامک 173
جدول 34 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از کارکرد اجتماعی- اضطراب و فشار پیامک175
جدول 35 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد اجتماعی- نظارت و کنترل پیامک 180
جدول 36 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد پیامک در گسترش ارتباطات 187
جدول 37 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از آثار فردی کننده پیامک193
جدول 39 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازکارکرد فرهنگی پیامک 200
جدول 40 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از مکانیسمهای استقرار نظام تخصصی پیامک204
جدول 41 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها ازخلق نشانه های نمادین پیامک 206
جدول43 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از دسترسی به انواع اطلاعات در پیامک208
جدول 44 : توزیع پاسخگویان بر حسب تامل آنها درباره علل و پیامدهای کنشها در پیامک210
جدول 46 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از امنیت پیامک213
جدول 47 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از صحت پیامک213
جدول 49 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از ریسک پذیری در پیامک 218
جدول 50 : توزیع پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنها از تخصص گرایی در پیامک 219
جدول 52 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از موبایل با میزان استفاده از پیامک 220
جدول 53 : نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون میزان استفاده از پیامک بر حسب جنسیت 221
جدول 54 : توصیف آماری میزان استفاده از پیامک بر حسب مقطع تحصیلی 222
جدول 55: نتایج آزمون t دو نمونه مستقل پیرامون میزان استفاده از پیامک بر حسب وضعیت تاهل 223
جدول 56 : توصیف آماری میزان استفاده از پیامک بر حسب وضعیت اشتغال 223

فصل اول
کلیات
1-1- بیان مسئله
دنیا در سالهای اخیر شاهد یک رشد انفجاری در استفاده از تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات بویژه موبایل بوده است. این رشد فزاینده به گونه ای بوده که از سال 2002 برای نخستین بار تعداد مشترکین موبایل از تعداد مشترکین تلفن ثابت در سطح جهانی فراتر رفت و موبایل بصورت یک تکنولوژی ارتباطی غالب در آمد. در اوایل دهه 90 موبایل یک تکنولوژی نادر، کمیاب و پرهزینه بود اما در سالهای بعدی با ورود انبوه به بازار، تعداد آن در سطح جهان بسرعت افزایش یافت (Ling & Donner,2009 ).
تلفن همراه به مثابه نمادی از ارتباط همه جا حاضر یکی از پدیده های نو ظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال است که در دهه اخیر جای خود را در بین افراد خانواده بویژه جوانان در سطح جهان و نیز ایران باز کرده است. اگر چه زمانی کمتر از یک نسل از ظهور و رواج تکنولوژی تلفن همراه و ورود آن به متن زندگی اجتماعی افراد می گذرد و از این رو ارزیابی قاطع از کارکردها و آثار هویت بخش آن دشوار است، با این حال آنچه بطور کلی می توان استنباط کرد تاثیرات این رسانه بر شکل و ماهیت بسیاری از تجارب زندگی روزمره است. تلفن همراه جلوه ای متفاوت به تجارب ارتباطی، شغلی و حرفه ای، آموزشی و علمی، فراغتی و تفریحی، رمانتیک و عاطفی و فراغتی و سرگرمی بخشیده است و فرصت ها، نگرانی ها و ترس های های جدیدی را در پیش روی کاربران خود قرار داده است. تلفن همراه تجربه زندگی اجتماعی را به تجربه ای متفاوت تبدیل ساخته است.
بررسی رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی‌از آن است که تاکنون هیچ فن‌آوری در طول‌ تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده است( منطقی (الف) ، 1389: 96). ظهور تلفن همراه و رشد سریع و گسترده آن در بستر تاریخی خود می تواند به عنوان یکی از مهم ترین تحولات در زمینه فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در دو دهه گذشته شناخته شود (Plant,2000). این رشد با درنظرگیری هرگونه معیاری، خارق العاده بوده است و رایس و کاتز (2003) ادعا می کنند که هم اکنون شمارمشترکین تلفن همراه در سراسر جهان بیش از مشترکین خطوط ثابت و احتمالاً صاحبان تلویزیون در جهان می باشد (Davie, 2004:360 ). بلینا و میسونی (2009) گزارش می‌دهند که‌ طی یک مقطع ده ساله (تا سال 2008) افزایش تلفن همراه، سه برابر سریعتر از سیستم‌های مخابراتی‌ دیگر مانند تلفن ثابت و اینترنت بوده است (منطقی (الف) ، 1389: 96).
بدون تردید قبل از سال 1990 موبایل یک تکنولوژی نادر، کمیاب و پر هزینه بود اما اکنون استفاده از تلفن همراه در جهان بطور چشمگیری در حال افزایش است. بطوریکه تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000 ، به 3/3 میلیارد در سال 2008 و همچنین به 3/5 میلیارد تا پایان سال 2010 رسید (Ling & Donner,2009 ).
این اشاعه در سراسر جهان و مستقل از عادات مختلف فرهنگی، ارزشها و هنجارها اتفاق افتاده است. به این ترتیب، حتی با وجود زمینه تکنولوژی هراسی در ایتالیا، که دربرابر رایانه ها و دیگر تکنولوژی های مدرن هم دوره مقاومت دشواری را گذراندند (Fortunati,2002:53 ) و به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی که در آن مردم، عموماً درونگرا بوده (Puro,2002) تلفن های همراه مورد پسند مردم قرار گرفته اند.
مطالعه تجربی که اخیراً توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور انجام شده شواهد قابل توجهی را فراهم میکند از این امر که چگونه تلفن همراه به کاستن شکاف قدیمی کشورهای توسعه یافته وکشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از تلفن کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که در سال 2001 حدود 100 کشور (که درمیان آنها بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود داشتند) بیشتر تلفن همراه داشته اند تا تلفن ثابت و اینکه فن آوری تلفن همراه بطور موفق تری از تکنولوژی کامپیوتر در اتصال جمعیت کمتر ممتاز به حوزه اطلاعات دیجیتالی عمل کرده است (World Telecommunication Development Report :2002).
در نتیجه‏ استفاده‏ همگانی از تلفن‏های همراه، فضایی خلق‏ می‏شود که در آن تمام موجودات انسانی- صرفنظر از سن، جنس، زمینه‏ی فرهنگی، ثروت، درآمد یا موقعیت سلسله مراتبی- برابر خواهند بود(Puro,2002:20, 21). بنابراین تلفن همراه یک تکنولوژی با کارکردهای فوق‏العاده‏ انسجامی است: مثلا با حذف تفاوت‏های میان دختران و پسران، این‏ تکنولوژی با سایر تکنولوژی‏ها که تفاوت‏ها را تشدید می‏کنند (مثلا موتورسیکلت) فرق دارد (Geser,2004:6).
تاریخچه پیدایش فناوری های مختلف ، نشان می دهد که بروز و ظهور هر فناوری جدید، موجی از امیدها و هراسها، فراروی بشر پدید آورده است. با اختراع تلگراف، این امید در دل انسانهای نیک اندیش و خیرخواه قوت گرفت که این فناوری، به تحقق یک “جامعه جهانی” کمک خواهد کرد و بدین ترتیب، دیگر جهان شاهد جنگی نخواهد بود. پس از اختراع تلفن برخی از منابع فراوان آن و پایان یافتن انزوای اجتماعی انسانها و برقراری رابطه با نزدیکانی که بدلیل دوری راه از یکدیگر دور افتاده اند، سخن گفتند. منتقدان نیز از این وسیله بعنوان ابزاری مزاحم و خطرناک یاد کردند که تنها برای اموری مانند برقراری روابط عاشقانه و نامزدبازی استفاده می شود. سال 1886 در مجله جهان الکتریکی، داستانی با عنوان “خطرات عشق سیمی” درج و در آن از عشق عنان گسیخته دختر یک تلگراف چی، به دلیل دسترسی به تلگراف، یاد شده بود. به این ترتیب تلاش شد از خطرهای بالقوه اختراع دستگاه اخیر یاد شود. با پیدایش تلویزیون در کنار استقبال گسترده مردم از این فناوری، فیلم” قتل توسط تلویزیون” ساخته شد. با شکل گیری اینترنت این اندیشه در قشرهای گسترده ای از مردم پدید آمد که با کمک اینترنت می توان جامعه ای برتر ساخت. جامعه ای که پیش بینی ها در آن مثبت تر و امیدوار کننده ترند (منطقی (ب)، 1389 : 7-36).
افرادی که نسبت به گسترش فناوری‌های نوین در ابعاد گوناگون زندگی روزمره خوشبین‌ هستند، فرصت‌های جدیدی را برای مشارکت اجتماعی و دموکراتیک، خلاقیت، خودابرازی، گسترش فوق العاده دانش در دسترس که از تنوع، تفاوت و بحث پشتیبانی می‌کند، پیش‌بینی می‌کنند. تأثیر بالقوه اشکال جدید فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با همه جنبه‌های‌ جامعه، از خانه گرفته تا کار، از آموزش تا اوقات فراغت، از شهروندی گرفته تا مصرف‌گرایی و از سطح محلی تا جهانی در ارتباط هستند (Livingstone,2002: 12) .
سرعت و اقبال مردم نسبت به فناوری‌های نوین بخصوص موبایل به گونه ای است که سالهای استقبال از تلویزیون را در نیمه قرن بیستم و سالهای استقبال از اینترنت را در اواخر قرن بیستم در ذهن ها تداعی می کند(Ling & Donner,2009 ). بگفته برخی محققان در زمان گذشته تلفن همراه بعنوان یک وسیله لوکس و گرانقیمت محسوب می شده و تنها در اختیار مدیران و صاحب منصبان دولتی یا بخش خصوصی قرار داشت یعنی کسانی که قادر به پرداخت هزینه های سنگین تلفن در آن دوران بوده اند (Roos,1993: 28). طی دهه های بعد و بواسطه توسعه فنی و تکنولوژی ارتباطات ، قیمت تلفن و هزینه مکالمات به تدریج کاهش یافت و به همین نسبت اقشار دیگر جامعه نیز کم کم امکان استفاده از تلفن همراه را یافتند(موسوی، 1389: 12).
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطی به‌ طورکلی و تلفن همراه به‌طور خاص، به فناوری جوانان‌ تبدیل شده است. جوانان مصرف‌کنندگان عمده فناوری تلفن همراه هستند و اغلب به عنوان‌ پیشگامان اقتباس و تکامل آن محسوب شده‌اند. آنان اولین افرادی به‌شمار می‌روند که‌ کاربردهای موبایل همچون ارسال پیام کوتاه را به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط اجتماعی‌ “اهلی‌ ساخته‌اند”. در نتیجه، صنعت تلفن همراه انتظار دارد که رواج طراحی‌ها و کاربردهای جدید از قبیل اینترنت موبایلی، دوربین‌های عکس و تصویربرداری و ام.پی.تری پلیرهای از پیش‌ تعبیه شده و نیز رادیوها در موبایل، براساس ترجیحات جوانان تعین یابد. بخش عمده‌ای از کاربردهای تلفن همراه، کارکردی یا عملی است و جوانان از تلفن‌های همراه خود برای‌ تماس‌های تلفنی و ارسال پیام کوتاه به عنوان ابزاری اصلی برای مدیریت ملاقات‌ها و فعالیت‌های روزمره‌شان استفاده می‌کنند (Thulin and Vilhelmson,2007: 240) .
در این مورد که مجموعه های دستی تلفن را می توان به درجه قابل توجهی جایگزین کامپیوترهای ثابت یا لپ تاپهای تلفن همراه نمود، توافق گسترده ای وجود دارد چرا که آنها در این دوره به دستگاه های چند رسانه ای با قابلیت حمل و نقل صوتی، پیام های متنی، عکس، موسیقی، برنامه های نرم افزاری و هر چیز دیگری با کد فرمت های دیجیتال تبدیل شده اند (Geser,2004:5). علاوه براین، این ویژگیهای چندرسانه ای ترکیب شده اند با کاهش قابل توجهی در اندازه، وزن، نیازهای انرژی و قیمت خرید، وهمچنین کاربرد بسیارساده، رابط کاربری دوستانه، که کار با دستگاه را برای کودکان، افراد بیسواد و یا معلول و دیگر جمعیتهای حاشیه ای فراهم می کند (Roos,1993:28) .
تلفن همراه، به مثابه عصاره فن‌آوری‌های جهان امروز، امکانات مختلفی را در خود گردآورده‌ است، امکاناتی مانند: سرویس پیامک، سرویس چند رسانه‌ای، دریافت اطلاعات و اخبار مورد نیاز، ضبط مکالمات، ضبط و پخش ام‌پی‌تری‌پلیر، استفاده‌از برنامه‌های آموزشی، ساعت، تقویم، دریافت برنامه‌های تلویزیونی، انواع سرگرمی‌ها و بازی‌ها، پرداخت قبض‌های بانکی، تجارت، اتصال به اینترنت، جست‌وجو در صفحات وب و نظایر آنها، از امکاناتی است که کاربران تلفن‌ همراه می‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراین می‌توان از تلفن همراه با عناوین بهره‌مندی از خدمات‌ دولت الکترونیکی همراه، خدمات همراه، اخبار همراه، سرگرمی همراه، آموزگار همراه، تجارت‌ همراه، تلویزیون همراه، دفتر همراه، پست همراه و مانند آن یاد کرد (منطقی (الف)، 1389: 96).
دگرگونی های عمده ای که فناوریهای نوین از جمله تلفن همراه ، در زیست اجتماعی ما برجای می گذارند امری پذیرفته شده است؛ رواج این فناوریها بسیاری از نظریه پردازان را واداشته تا سخن از عصر جدیدی در حیات بشری به جای آورند:عصر اطلاعات و ارتباطات. تلفن همراه در کنار اینترنت از اصلیترین نشانه های این عصر هستند (ذکایی،1388: 120).
اگر قبول کنیم که هر نسلی از فناوریها یک نقطه اوج دارد، پیامک را نیز می توان نقطه اوج نسل پیام رسانی متنی دانست که به مرور جای خود را میان کاربران باز کرد و زبان جدیدی نیز مخصوص آن ایجاد شد (شریفی،1389:2).
پیامک یاSMS را می توان بعنوان تحولی تازه در ابزارهای اطلاع رسانی به شمار آورد، که با توجه به ویژگی این سیستم از جمله سرعت انتقال، تنوع مطالب و ارزان بودن آن، می تواند براحتی در اختیار مخاطبان قرار گیرد. مخاطبانی که پیامک برایشان تا حد بسیار زیادی مهم و با ارزش می باشد؛ چراکه آنها به تلفن همراه خود به عنوان بخشی از هویت خویش مینگرند. وسیله ای شخصی و خصوصی که به جوانان برای تحرک و برقراری ارتباط همزمان، احساس استقلال می دهد و دلیل دیگر نیز دسترسی زو رس به دوستان و مخفی کاری بیشتر آنان است (مقصودی و عرب، 1386: 202).
آنچه که قابل تردید نیست اهیمت روزافزون کاربرد این پدیده است. بطوری که در ماه آگوست سال 2000 میلادی ، 8 میلیارد پیامک در جهان ارسال شده است. جالب است بدانیم که آمریکا علیرغم پیشرفتهای شگرف ارتباطی خود، از کشورهای پیشرو در استفاده از سرویس پیام کوتاه نیست، حال آنکه اکنون چین بزرگترین بهره گیرنده از این سرویس در جهان به شمار می رود و تعداد دارندگان تلفن همراه در چین در سال 2003 ، 244 میلیون نفر اعلام شده است. کارپ نیز اظهار داشته است که ظاهراً بیشترین میزان گرایش به استفاده از پیام کوتاه در میان جوانان چینی و هنگ کنگی است. بطوریکه در سال 2002، هنگ کنگ مقام اول جهان را در استفاده از پیام کوتاه به خود اختصاص داد و در ماه مارس 2004، 77 میلیون پیام کوتاه فقط در هنگ کنگ با جمعیتی در حدود 7 میلیون نفر ارسال شد (محمودی بختیاری، 1388: 172).
چندی پیش وب‌سایت گفت‌وگوی موبایل از کاربرانش برای شرکت در نظرسنجی‌ای دعوت کرد تا با شرکت در آن، نظرات خود را در مورد پرکاربردترین قابلیت‌های تلفن همراه بعد از برقراری تماس تلفنی بیان کنند. نتایج به دست آمده نشان داد ارسال پیام کوتاه بیشترین درصد آرا را به‌خود اختصاص داده و با کسب حدود یک‌چهارم آرا در صدر امکانات تلفن همراه جای گرفته است. اتحادیه بین المللی مخابرات در امار اعلام شده خود گفت: در مجموع، یک تریلیون و هشتصد میلیارد پیامک در سال 2007 ارسال شد . در سال 2010، تعداد پیامک های ارسال شده به شش تریلیون و صد میلیارد مورد رسید و در سال 2011 این رقم به حدود 6/1هزار میلیارد پیام متنی رسید ؛ یعنی 192هزار پیام در هر ثانیه! آمارها نشان می‌دهد که قابلیت برقراری ارتباط متنی برای کاربران ایرانی نیز از گزینه‌های دیگر، اهمیت بیشتری دارد. قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه با کسب حدود 23درصد از آرا توانست رتبه اول را در میان قابلیت‌های تلفن همراه به‌خود اختصاص دهد. (پایگاه خبری همشهری آنلاین).

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید