2-2-2- علت استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام و طیور20
2-2-3- انواع آنزیم‌های تجاری و علت استفاده آنها21
2-2-3-1- آنزیم‌های تجزیه‌کننده الیاف21
2-2-3-2- آنزیم‌های تجزیه‌کننده پروتئین22
2-2-3-3- آنزیم‌های تجزیه‌کننده نشاسته22
2-2-3-4- آنزیم‌های تجزیه‌کننده اسید فایتیک22
2-2-4- طبقه‌بندی آنزیم‌ها و منابع آنها23
2-2-5- استفاده از آنزیم در تغذیه طیور23
2-2-6- پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای25
2-2-6-1- اثرات ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در تغذیه طیور26
2-2-6-1-1- تأثیر بر قابلیت هضم دیگر مواد مغذی26
2-2-6-1-2- تأثیر بر میزان انرژی مواد مغذی (خاصیت رقیق‌کنندگی)26
2-2-6-1-3- کاهش دسترسی طیور به مواد مغذی موجود در خوراک26
2-2-6-1-4- افزایش چسبندگی محتویات دستگاه گوارش26

2-2-6-1-5- تأثیر بر روی جمعیت میکروارگانیسم‌های روده27
2-2-6-1-6- اثر باند شوندگی پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای27
2-2-6-1-7- دکنژوگه شدن نمک‌های صفراوی28
2-2-6-1-8- تأثیر بر ترشحات آنزیمی پانکراس28
2-3- صفات مورد مطالعه29
2-3-1- سیستم ایمنی29
2-3-1-1- ایمنی ذاتی29
2-3-1-1-1- ژنتیک30
2-3-1-1-2- جمعیت میکروبی30
2-3-1-1-3- مژه‌های سیستم تنفسی30
2-3-1-2- ایمنی اکتسابی30
2-3-1-2-1- ایمنی هومورال31
2-3-1-2-2- ایمنی سلولی31
2-3-1-3- ویژگی‌های سیستم ایمنی پرندگان32
2-3-1-4- بورس فابریسیوس32
2-3-1-5- تیموس33
2-3-1-6- مکانیسم پاسخ ایمنی33
2-3-1-7- آنتی‌بادی34
2-3-1-8- انواع ایمونوگلوبولین34
2-3-1-8-1- ایمونوگلوبولین Y34
2-3-1-8-2- ایمونوگلوبولین M34
2-3-1-8-3- ایمونوگلوبولین A35
2-3-1-9- ساختمان ایمونوگلوبولین‌ها35
2-3-2- فراسنجه‌های خونی36
فصل سوم37
مواد و روش‌ها37
3-1- زمان و مکان انجام تحقیق38
3-2- مراحل آماده‌سازی سالن پرورش پیش از آغاز دوره پرورش38
3-3- شرایط محیطی پرورش38
3-3-1- دما38
3-3-2- رطوبت39
3-3-3- نور39
3-4- دان‌خوری و آب‌خوری39
3-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون39
3-6- تزریق محلول SRBC41
3-7- نمونه‌گیری41
3-8- مدیریت دوره پرورش41
3-9- پرندگان و تیمارهای آزمایشی42
3-10- جیره‌ها و ترکیب مواد خوراکی و مغذی آنها43
3-11- مکمل آنزیمی43
3-12- تفاله زیتون48
3-12-1- تفاله زیتون معمولی48
3-12-2- تفاله زیتون کم‌هسته48
3-13- فراسنجه‌های مورد مطالعه و روش اندازه‌گیری آنها49
3-13-1- صفات اندازه‌گیری شده برای عملکرد و نحوه محاسبات آنها49
3-13-1-1- خوراک مصرفی49
3-13-1-2- افزایش وزن50
3-13-1-3- ضریب تبدیل خوراک50
3-13-1-4- انرژی متابولیسمی دریافتی50
3-13-1-5- ضریب تبدیل انرژی متابولیسمی دریافتی51
3-13-1-6- پروتئین دریافتی51
3-13-1-7- ضریب تبدیل پروتئین دریافتی51
3-13-1-8- وزن نهایی51
3-13-1-9- هزینه خوراک لازم به‌ازای یک کیلوگرم افزایش وزن زنده51
3-13-1-10- شاخص تولید52
3-13-2- فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده در تفکیک لاشه52
3-13-3- اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی53
3-13-3-1- اندازه‌گیری اسید اوریک53
3-13-3-2- اندازه‌گیری کلسترول کل53
3-13-3-3- اندازه‌گیری تری‌گلیسیرید54
3-13-3-4- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بسیارکم54
3-13-3-5- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بالا54
3-13-3-6- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم کم54
3-13-3-7- اندازه‌گیری آنزیم‌ کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز55
3-13-3-8- اندازه‌گیری آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز55
3-13-3-9- اندازه‌گیری پروتئین کل55
3-13-3-10- اندازه‌گیری آلبومین56
3-13-3-11- اندازه‌گیری گلوبولین56
3-13-4- اندازه‌گیری پاسخ سیستم ایمنی56
3-13-4-1- آزمایش HI56
3-13-4-2- روش انجام آزمایش HA57
3-13-4-3- روش انجام آزمایش HI57
3-13-4-4- روش انجام آزمایش الایزا57
3-13-4-5- روش انجام آزمایش SRBC58
3-14- طرح آماری آزمایش59
فصل چهارم61
نتایج61
4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی62
4-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول62
4-1-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته اول62
4-1-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته اول62
4-1-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول62
4-1-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته اول63
4-1-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته اول63
4-1-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته اول63
4-1-1-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته اول64
4-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته دوم66
4-1-2-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته دوم66
4-1-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته دوم66
4-1-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم66
4-1-2-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته دوم67
4-1-2-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته دوم67
4-1-2-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته دوم67
4-1-2-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته دوم68
4-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته سوم70
4-1-3-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته سوم70
4-1-3-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته سوم70
4-1-3-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته سوم70
4-1-3-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته سوم71
4-1-3-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته سوم71
4-1-3-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته سوم71
4-1-3-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته سوم72
4-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته چهارم74
4-1-4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته چهارم74
4-1-4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته چهارم74
4-1-4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم74
4-1-4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته چهارم75
4-1-4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته چهارم75
4-1-4-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته چهارم75
4-1-4-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته چهارم76
4-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم78
4-1-5-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته پنجم78
4-1-5-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته پنجم78
4-1-5-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم78
4-1-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته پنجم79
4-1-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته پنجم79
4-1-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم79
4-1-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته پنجم80
4-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم82
4-1-6-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته ششم82
4-1-6-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته ششم82
4-1-6-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم82
4-1-6-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته ششم83
4-1-6-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته ششم83
4-1-6-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته ششم83
4-1-6-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته ششم84
4-1-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین86
4-1-7-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره آغازین86
4-1-7-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره آغازین86
4-1-7-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره آغازین86
4-1-7-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره آغازین87
4-1-7-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره آغازین87
4-1-7-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره آغازین87
4-1-7-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره آغازین88
4-1-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی90
4-1-8-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی دوره پایانی90
4-1-8-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن دوره پایانی90
4-1-8-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک دوره پایانی90
4-1-8-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی دوره پایانی91
4-1-8-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی دوره پایانی91
4-1-8-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی دوره پایانی91
4-1-8-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی دوره پایانی92
4-1-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در کل دوره94
4-1-9-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی کل دوره94
4-1-9-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن کل دوره94
4-1-9-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک کل دوره94
4-1-9-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی کل دوره95
4-1-9-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی کل دوره95
4-1-9-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی کل دوره95
4-1-9-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی کل دوره96
4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی98
4-2-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن نهایی جوجه‌های گوشتی98
4-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده98
4-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر شاخص تولید98
4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی101
4-3-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار اسید اوریک خون جوجه‌های گوشتی101

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-3-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار کلسترول کل خون جوجه‌های گوشتی101
4-3-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار تری‌گلیسیرید خون جوجه‌های گوشتی101
4-3-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون جوجه‌های گوشتی102
4-3-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم زیاد (HDL) خون جوجه‌های گوشتی102
4-3-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم کم (LDL) خون جوجه‌های گوشتی102
4-3-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار نسبت لیپوپروتئین با تراکم کم به لیپوپروتئین با تراکم زیاد خون105
4-3-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز (AST) خون جوجه‌های گوشتی105
4-3-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز (ALT) خون جوجه‌های گوشتی105
4-3-10- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار پروتئین کل خون جوجه‌های گوشتی106
4-3-11- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار آلبومین خون جوجه‌های گوشتی106
4-3-12- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر مقدار گلوبولین خون جوجه‌های گوشتی106
4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی109
4-4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق اول)109
4-4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق دوم)109
4-4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌و‌یک روز پس از تزریق)109
4-4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (بیست‌وهشت روز پس از تزریق)110
4-4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (هفت روز پس از تزریق)110
4-4-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (چهارده روز پس از تزریق)111
4-4-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن برونشیت (هفت روز پس از تزریق)111
4-4-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر اندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی113
4-4-8-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیموس جوجه‌های گوشتی113
4-4-8-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیموس جوجه‌های گوشتی113
4-4-8-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کبد جوجه‌های گوشتی113
4-4-8-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کبد جوجه‌های گوشتی113
4-4-8-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن طحال جوجه‌های گوشتی114
4-4-8-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی طحال جوجه‌های گوشتی114
4-4-8-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی114
4-4-8-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی115
4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی117
4-5-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن زنده بدن جوجه‌های گوشتی117
4-5-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پَرکنده لاشه جوجه‌های گوشتی117
4-5-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌پُر جوجه‌های گوشتی117
4-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لاشه شکم‌خالی جوجه‌های گوشتی118
4-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد لاشه خالص جوجه‌های گوشتی118
4-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سر جوجه‌های گوشتی120
4-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سر جوجه‌های گوشتی120
4-5-8- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سینه جوجه‌های گوشتی120
4-5-9- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سینه جوجه‌های گوشتی120
4-5-10- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ران‌های جوجه‌های گوشتی121
4-5-11- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ران‌های جوجه‌های گوشتی121
4-5-12- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بال‌های جوجه‌های گوشتی123
4-5-13- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بال‌های جوجه‌های گوشتی123
4-5-14- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی123
4-5-15- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی جوجه‌های گوشتی123
4-5-16- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن لوزالمعده جوجه‌های گوشتی124
4-5-17- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی لوزالمعده جوجه‌های گوشتی124
4-5-18- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن سنگدان جوجه‌های گوشتی126
4-5-19- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی سنگدان جوجه‌های گوشتی126
4-5-20- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ریه‌های جوجه‌های گوشتی126
4-5-21- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ریه‌های جوجه‌های گوشتی126
4-5-22- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن قلب جوجه‌های گوشتی127
4-5-23- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی قلب جوجه‌های گوشتی127
4-5-24- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کلیه‌های جوجه‌های گوشتی129
4-5-25- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کلیه‌های جوجه‌های گوشتی129
4-5-26- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن مغز جوجه‌های گوشتی129
4-5-27- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی مغز جوجه‌های گوشتی129
4-5-28- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن بیضه‌های جوجه‌های گوشتی130
4-5-29- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی بیضه‌های جوجه‌های گوشتی130
4-5-30- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی132
4-5-31- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی تیره پشت گردن جوجه‌های گوشتی132
4 -5-32- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن گردن جوجه‌های گوشتی132
4-5-33- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی گردن جوجه‌های گوشتی133
4-5-34- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن پیش‌معده جوجه‌های گوشتی133
4-5-35- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی پیش معده جوجه‌های گوشتی133
4-5-36- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن چینه‌دان جوجه‌های گوشتی134
4-5-37- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی چینه‌دان جوجه‌های گوشتی134
4-5-38- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی136
4-5-38-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن دوازده جوجه‌های گوشتی136
4-5-38-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی دوازده جوجه‌های گوشتی136
4-5-38-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول دوازده جوجه‌های گوشتی136
4-5-38-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض دوازدهه جوجه‌های گوشتی137
4-5-38-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر دوازدهه جوجه‌های گوشتی137
4-5-39- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی139
4-5-39-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ژژنوم جوجه‌های گوشتی139
4-5-39-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ژژنوم جوجه‌های گوشتی139
4-5-39-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ژژنوم جوجه‌های گوشتی139
4-5-39-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ژژنوم جوجه‌های گوشتی140
4-5-39-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ژژنوم جوجه‌های گوشتی140
4-5-40- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی142
4-5-40-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن ایلئوم جوجه‌های گوشتی142
4-5-40-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی142
4-5-40-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول ایلئوم جوجه‌های گوشتی142
4-5-40-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض ایلئوم جوجه‌های گوشتی143
4-5-40-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر ایلئوم جوجه‌های گوشتی143
4-5-41- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات کولون لاشه جوجه‌های گوشتی145
4-5-41-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن کولون جوجه‌های گوشتی145
4-5-41-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی کولون جوجه‌های گوشتی145
4-5-41-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول کولون جوجه‌های گوشتی145
4-5-41-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض کولون جوجه‌های گوشتی145
4-5-41-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر کولون جوجه‌های گوشتی146
4-5-42- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی148
4-5-42-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور راست جوجه‌های گوشتی148
4-5-42-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور راست جوجه‌های گوشتی148
4-5-42-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور راست جوجه‌های گوشتی148
4-5-42-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور راست جوجه‌های گوشتی149
4-5-42-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور راست جوجه‌های گوشتی149
4-5-43- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خصوصیات روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی151
4-5-43-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر وزن روده کور چپ جوجه‌های گوشتی151
4-5-43-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر درصد وزن نسبی روده کور چپ جوجه‌های گوشتی151
4-5-43-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر طول روده کور چپ جوجه‌های گوشتی151
4-5-43-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عرض روده کور چپ جوجه‌های گوشتی152
4-5-43-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر قطر روده کور چپ جوجه‌های گوشتی152
فصل پنجم154
بحث154
5-1- عملکرد جوجه‌های گوشتی155
5-1-1- اثر آنزیم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی155
5-1-2- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی157
5-1-3- اثر نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی160
5-1-4- اثر تیمارها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی164
5-2- عملکرد اقتصادی164
5-2-1- اثر آنزیم بر عملکرد اقتصادی164
5-2-2- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی166
5-2-3- اثر نوع تفاله زیتون بر عملکرد اقتصادی167
5-2-4- اثر تیمارها بر عملکرد اقتصادی167
5-3- فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی168
5-3-1- اثر آنزیم بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی168
5-3-2- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی169
5-3-3- اثر نوع تفاله زیتون بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی171
5-3-4- اثر تیمارها بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی171
5-4- سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی171
5-4-1- اثر آنزیم بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی171
5-4-2- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی172
5-4-3- اثر نوع تفاله زیتون بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی173
5-4-4- اثر تیمارها بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی173
5-5- خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی173
5-5-1- اثر آنزیم بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی173
5-5-2- اثر سطوح مختلف تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی174
5-5-3- اثر نوع تفاله زیتون بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی175
5-5-4- اثر تیمارها بر خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی176
5-6- اهمیت نتایج به‌دست آمده176
5-7- نتیجه‌گیری177
5-8- پیشنهادات177
فصل ششم179
منابع179

جدول 2-1- رده‌بندی گیاه‌شناسی درخت زیتون …………………………………………………………………………………………………………………10
جدول 2-2- ترکیب شیمیایی قسمت‌های مختلف میوه زیتون …………………………………………………………………………………………………11
جدول 2-3- روش تهیه انواع کنجاله زیتون و ترکیب فیزیکی آن ………………………………………………………………………………………….13
جدول 2-4- ترکیب شیمیایی انواع مختلف کنجاله زیتون …………………………………………………………………………………………………….14
جدول 2-5- ترکیب شیمیایی کنجاله زیتون خام منطقه گیلان ……………………………………………………………………………………………….15
جدول 3-1- دمای سالن پرورش در سنین مختلف جوجه‌های گوشتی …………………………………………………………………………………….39
جدول3-2- برنامه نوری جوجه‌های گوشتی در سنین مختلف پرورش ……………………………………………………………………………………..39
جدول 3-3- برنامه واکسیناسیون جوجه‌های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………40
جدول 3-4- برنامه تزریق و نمونه‌گیری محلول SRBC ……………………………………………………………………………………………………….41
جدول3-5- تیمارهای مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….42
جدول3-6- ترکیب مواد خوراکی جیره‌های مورد استفاده در دوره آغازین (21-1 روزگی) ……………………………………………………….44
جدول3-7- ترکیب مواد خوراکی جیره‌های مورد استفاده در دوره پایانی (42-22 روزگی) ………………………………………………………..45
جدول3-8- ترکیب مواد مغذی جیره‌های مورد استفاده در دوره آغازین (21-1 روزگی)…………………………………………………………….46
جدول3-9- ترکیب مواد مغذی جیره‌های مورد استفاده در دوره پایانی (42-22 روزگی) …………………………………………………………..47
جدول3-10- ترکیب مکمل ناتوزیم پی 50 ………………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول3-11- ترکیب شیمیایی دو نوع تفاله زیتون ……………………………………………………………………………………………………………….49
جدول 4-1- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته اول …………………………..65
جدول 4-2- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته دوم …………………………..69
جدول 4-3- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته سوم ………………………….73
جدول 4-4- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته چهارم.. ……………………..77
جدول 4-5- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته پنجم …………………………81
جدول 4-6- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در هفته ششم………………………….85
جدول 4-7- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در دوره آغازین …………………….89
جدول 4-8- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در دوره پایانی ……………………….93
جدول 4-9- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد در کل دوره ………………………….97
جدول 4-10- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) عملکرد اقتصادی …………………………..100
جدول 4-11- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) فراسنجه‌های خونی………………………….104
جدول 4-12- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) فراسنجه‌های خونی………………………….108
جدول 4-13- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) پاسخ سیستم ایمنی هومورال……………..112
جدول 4-14- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) وزن اندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی…..116
جدول 4-15- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………119
جدول 4-16- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه…………………………….122
جدول 4-17- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………125
جدول 4-18- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………128
جدول 4-19- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………131
جدول 4-20- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات لاشه ……………………………135
جدول 4-21- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات دوازدهه لاشه…………………138
جدول 4-22- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات ژژنوم لاشه …………………..141
جدول 4-23- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات ایلئوم لاشه …………………..144
جدول 4-24- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات کولون لاشه …………………147
جدول 4-25- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات روده کور چپ لاشه……….150
جدول 4-26- مقایسه اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در جیره بر میانگین (± خطای معیار) خصوصیات روده کور راست لاشه…….153
شکل 2-1- قسمت‌های مختلف تشکیل دهنده میوه زیتون……………………………………………………………………………………………………..10
چکیده
به‌منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 2×2×2 شامل دو سطح مکمل آنزیمی ناتوزیم پی50 (0 و 005/0 درصد)، دو سطح تفاله زیتون (پنج و ده درصد) و دو نوع تفاله زیتون (تفاله زیتون معمولی و تفاله زیتون کم‌هسته) با هشت تیمار، سه تکرار در هر تیمار و ده قطعه جوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه راس 308 در هر تکرار، در دوره آزمایشی 42 روزه انجام گردید. همچنین در این مطالعه دو تیمار شاهد (جیره پایه با و بدون آنزیم) نیز به‌همان ترتیب (سه تکرار و هر تکرار شامل ده قطعه جوجه از همان جنس و سویه)، به‌همراه هشت تیمار فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مکمل آنزیمی استفاده شده تأثیر معنی‌داری بر کلیه صفات مورد مطالعه نداشت (05/0<P). افزایش سطح تفاله زیتون نیز بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0<P)، امّا باعث افزایش هزینه خوراک وکاهش درصد لاشه خالص و درصد وزن نسبی ران‌ها و گردن جوجه‌های گوشتی گردید (05/0?P). از تأثیرات دیگر افزایش سطح تفاله زیتون می‌توان به افزایش درصد وزن نسبی و طول ژژنوم و کاهش طول و قطر ایلئوم اشاره نمود (05/0?P). هر دو نوع تفاله زیتون مورد استفاده در آزمایش، در مقدار مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی در دوره‌های پرورش و کل دوره، تأثیر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). ولی تفاله زیتون کم‌هسته در دوره پایانی منجر ‌به افزایش ضریب تبدیل خوراک، انرژی و پروتئین نسبت به تفاله زیتون معمولی گردید (05/0?P)، همین روند به‌همراه نزول افزایش وزن در دوره آغازین و کل دوره نیز وجود داشت (05/0?P). کاهش شاخص تولید و وزن نهایی جوجه‌های گوشتی به‌همراه افزایش تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون را می‌توان از دیگر اثرات مهم تفاله زیتون کم‌هسته در مقایسه با تفاله زیتون معمولی نام برد (05/0?P). تفاله زیتون کم‌هسته نسبت به تفاله زیتون معمولی اثراتی را نیز بر روی خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی داشت که شامل افزایش درصد وزن نسبی سینه و کاهش وزن، درصد وزن نسبی و طول ژژنوم، و طول روده کور چپ بود (05/0?P). مقایسه اثرات دو نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نشان داد کم‌هسته نمودن تفاله زیتون نه‌تنها موجب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی نشد، بلکه باعث کاهش عملکرد نیز گردید (05/0?P). در بین تیمارها، تیمار شاهد بدون آنزیم و به‌دنبال آن تیمار حاوی پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم با بیشترین بازده و کمترین هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند (05/0<P)، امّا جیره پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم به‌دلیل استفاده بهینه از منابع خوراک داخل کشور در جایگزینی با دانه ذرت خارجی و کاهش واردات آن، اولویت دارد. به‌طورکلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از هر دو نوع تفاله زیتون می‌توان تا ده درصد در جیره جوجه‌های گوشتی بدون هیچ اثر منفی بر روی عملکرد پرنده استفاده نمود.
کلمات کلیدی: تفاله زیتون، جوجه‌های گوشتی، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مکمل آنزیمی.
فصل اول
مقدمه
1-1- اهمیت دامپروری در ایران و جهان
دام‌ها در تأمین مواد غذایی مردم دنیا سهم مهمی را ایفا می‌کنند و می‌توانند موجبات کسب درآمد، اشتغال، حاصلخیزی خاک و تولید محصولات کشاورزی پایدار را فراهم آورند (پری و سونز1، 2007؛ راندولف2 و همکاران، 2007). دام‌های اهلی بیش از نیمی از کل مقادیر خروجی بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند (کمال زاده3 و همکاران، 2008) و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اهمیت بالایی برخوردار هستند. حیوانات اهلی و فرآورده‌های آنها در کشورهای توسعه یافته به‌سرعت گسترش و رشد یافته است (آپون4، 2004). در ایران دام‌های اهلی منبع مهم ملّی بوده و بیش از نیمی از جمعیت روستایی به دام‌های اهلی برای زندگی خود وابسته هستند و به‌عبارت دیگر دام‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تأمین زندگی روستاییان فقیر دارند (کمال زاده و همکاران، 2008).
1-2- اهمیت طیور در زندگی بشر
طیور یا پرندگان اهلی به‌خاطر گوشت و تخم‌شان اهمیت داشته و منبع مهمی از پروتئین حیوانی هستند. گوشت طیور از لحاظ پروتئین غنی بوده و منبع مناسبی از فسفر و دیگر مواد معدنی و ویتامین‌های گروه B است. گوشت طیور چربی کمتری (5-5/3 درصد) نسبت به گوشت گاو دارد و کبد مرغ غنی از ویتامین A است. نسبت اسیدهای چرب غیر‌اشباع آن به اسیدهای چرب اشباع بیشتر است و این میزان اسیدهای چرب دلالت بر سالم‌تر بودن گوشت طیور نسبت به گوشت قرمز دارد؛ که در نتیجه این عوامل باعث توسعه تولید جوجه‌گوشتی شده است. همگام با رشد اقتصادی، تقاضا برای پروتئین در کشورهای توسعه یافته مخصوصاً غذای با منشاء طیور افزایش یافته است. تقاضا برای غذای کم کالری و تغییر در شیوه زندگی باعث صرف زمان کمتری جهت تهیه غذا برای مصرف‌کنندگان می‌شود. گوشت طیور درخواست مصرف‌کنندگان را در پختن آسان غذا پاسخ می‌دهد. پنج عاملی که باعث افزایش محبوبیت گوشت مرغ شده است عبارتست از: 1- قیمت مناسب آن در مقایسه با غذاهای دیگر؛ 2- محتوی مناسب تغذیه‌ای (پایین بودن چربی)؛ 3- آماده سازی راحت ؛ 4- تنوع‌پذیری؛ 5- سرویس‌دهی راحت و آسان جهت تغذیه (فائو5، 2010؛ اسلاومایر6 و همکاران، 2008؛ اسپرناکووا7 و همکاران، 2007).
1-3- اهمیت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان
پرورش طیور در ایران تاریخچه طولانی دارد و زمان آن به ایران باستان و زمانی‌که مرغ توسط مردان آریایی از شبه قاره هند (حدود 2500-2000 سال قبل از میلاد مسیح) به ایران آورده شد، بر می‌گردد. در چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش به‌عمل آمده است ( اصفهانی8 و همکاران، 2012). بر اساس آمار منتشره سهم گوشت، شیر و تخم‌مرغ در تأمین کل غذای مردم ایران در سال 2009 میلادی به‌ترتیب 5 و 6/4 درصد بوده و تولید سالیانه گوشت جهان 281482 هزار تن بود که سهم ایران در این میان 2541 هزار تن بوده است. همچنین تولید گوشت طیور در سال 2009 میلادی در جهان 92325 هزار تن بوده که سهم ایران 1622 هزار تن بود. مصرف سرانه گوشت طیور و تخم‌مرغ در ایران به‌ترتیب 2/22 و 7/7 کیلوگرم است و پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف گوشت در سال 2030 میلادی در جهان 3/45 کیلوگرم در سال باشد که انتظار رشدی بالغ بر یازده درصد را در مقایسه با سال 1999 میلادی خواهیم داشت (فائو، 2009 ؛سازمان بهداشت جهانی9، 2013). دست یافتن به چنین چشم‌اندازی در سایه اطمینان از عملکرد مناسب حیوانات مزرعه‌ای، کوشش و اهتمام برای حفظ سلامتی حیوانات در جهت تولید فرآورده‌های دامی با کیفیت عالی امکان‌پذیر است.
1-4- جایگاه تفاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور
بزرگترین هزینه در هر سیستم تولید مرغ، خوراک است که حدود هفتاد درصد از کل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. به‌منظور کاهش هزینه‌های تغذیه، تلاش شده تا از محصولات جانبی کشاورزی و صنعتی به‌عنوان مواد تشکیل دهنده خوراک استفاده شود. در این راستا بهبود پس‌مانده‌های زراعی و محصولات کشاورزی استفاده شده در تغذیه نیز، سزاوار توجه بیشتری است. سبوس گندم، تفاله مرکبات، تفاله گوجه فرنگی و تفاله زیتون از پس‌مانده‌های زراعی و محصولات کشاورزی است که در ایران برای تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد (زارعی10 و همکاران، 2011). تفاله زیتون باقی‌مانده کیک زیتون (مواد خام حاصل از استخراج روغن زیتون) پس ‌از حذف بخشی از هسته می‌باشد (زنگنه و ترکی11، 2011). استفاده از زیتون به‌عنوان خوراک دام بدون شک یک راه خوب برای بازیافت این مواد زائد است (صادقی12 و همکاران، 2009). مقدار استفاده از تفاله زیتون در جوجه‌های گوشتی متفاوت است ولی معمولاً بین 5 تا 10 درصد می‌باشد. گزارش شده که تفاله زیتون اثرات قابل توجهی در توده اندام‌های احشایی، وزن دستگاه گوارش و کاهش درصد و ترکیبات لاشه داشته و سنگین‌ترین جوجه‌ها در تیمارهای حاوی جیره ده درصد تفاله قرار داشتند (ابوعمر13، 2005؛ رابایا14 و همکاران، 2001).
دلیل اصلی استفاده از آنزیم‌ها، بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی است. همه حیوانات برای هضم غذا از آنزیم استفاده می‌کنند. آنزیم‌های با منشاء خارجی برای حذف عوامل ضد مغذی در مواد خوراکی، افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و کمک به آنزیم‌های دستگاه گوارش حیوانات تک معده‌ای به‌ویژه طیور استفاده می‌شوند (کلاسن 15و همکاران، 1991؛ بدفورد16، 1993). افزودن آنزیم به جیره غذایی دام و طیور برای اهداف زیر انجام می‌شود (آنیسون17،1993، بدفورد و اسکولز18، 1998، سیمون19، 1998):
1- تکمیل و جبران نقایص سیستم آنزیمی دستگاه گوارش حیوانات
2- حذف مواد ضد مغذی
3- افزایش مورد استفاده قرار گرفتن مواد مغذی
بر اساس گزارش وان بیلن و لی20 (2002)، امروزه افزودن مکمل‌های آنزیمی به جیره حیوانات تک معده‌ای مثل طیور گسترش یافته است به‌طوری‌که برآورد می‌شود حدود 65 درصد جیره‌های مورد استفاده در تغذیه طیور حاوی آنزیم هستند. فرای21 و همکاران (1958)؛ و برگ22 (1959) نشان دادند که آنزیم‌ها در طیور سرعت رشد و بازده غذایی را بهبود بخشیده و شیوع چسبندگی فضولات را کاهش می‌دهند. مهم‌ترین آنزیم‌های مورد استفاده در تغذیه طیور عبارتند از: بتاگلوکاناز، زایلاناز، سلولاز، همی‌سلولاز، آرابیناز، پکتیناز، آلفاآمیلاز، پروتئاز و فیتاز23.
آنزیم‌های مورد استفاده در تغذیه طیور با توجه به اهداف استفاده از آنها در جیره به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
1- آنزیم‌هایی که در دستگاه گوارش طیور تولید نمی‌شوند مانند بتاگلوکاناز،پنتوزان‌ها (زایلاناز) و فیتاز
2- آنزیم‌هایی که در دستگاه گوارش طیور تولید می‌شوند امّا برای افزایش فعالیت آنها نیاز به افزودن مکمل‌های آنزیمی به خوراک می‌باشد مانند پروتئازها، آمیلازها و لیپاز‌ها

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید